Skip to content
On this page

Nhận Dạng Giọng Nói

WARNING

⚠️ Sử dụng createTask để tạo một nhiệm vụ nhận dạng. Nếu đó là một nhiệm vụ nhận dạng, kết quả dữ liệu sẽ được trả về đồng bộ

WARNING

❌ Đối tượng này không trả về PHẢN HỒI, chỉ trả về kết quả nhận dạng hình ảnh! Người dùng không có khả năng truy cập nên nên tránh sử dụng nó!

TODO