Skip to content
On this page
Home
>Nhiệm vụ(Nhận diện)
>ImageToTextTask

OCR Chuyển Ảnh Thành Văn Bản

WARNING

Tạo nhiệm vụ bằng cách sử dụng createTask.

Giao diện này không cần phải nhận kết quả riêng lẻ và sẽ trả về kết quả nhận dạng hình ảnh một cách đồng bộ!

Tạo Nhiệm Vụ

Tạo nhiệm vụ bằng cách sử dụng createTask.

Cấu Trúc Đối Tượng Nhiệm Vụ

Lưu ý rằng loại nhiệm vụ này sẽ trả về kết quả thực thi nhiệm vụ trực tiếp sau khi tạo nhiệm vụ, thay vì lấy nó bất đồng bộ thông qua getTaskResult.

Thuộc tínhKiểuBắt BuộcMô Tả
typeStringRequiredImageToTextTask
bodyStringRequiredNội dung hình ảnh mã hóa base64 (không có dòng mới) (không có data:image/*********; base64, nội dung
moduleStringOptionalChỉ định mô-đun. Hiện tại, các mô-đun được hỗ trợ là common và queueit
scoreFloatOptional0.8 ~ 1, Xác định mức độ phù hợp. Nếu tỷ lệ nhận dạng không nằm trong khoảng này, không có sự trừ điểm
caseBooleanOptionalPhân biệt chữ hoa và chữ thường hoặc không

Hỗ trợ mô-đun độc lập

 • mtcaptcha
 • dell
 • queueit
 • amazon
 • amazon-gif
 • web-de-login
 • web-de-register
 • web-de-imap
 • io-bs-mou
 • cargo
 • common

Ví Dụ Yêu Cầu

json
POST https://api.capsolver.com/createTask
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "task":{
    "type":"ImageToTextTask",
    "module":"queueit", // mô hình ảnh OCR đơn lẻ,
    "body": "/9j/4AAQSkZJRgABA......" # nội dung hình ảnh mã hóa base64
  }
}

Ví Dụ Phản Hồi

json
{
 "errorId": 0,
 "errorCode": "",
 "errorDescription": "",
 "status": "ready",
 "solution": {
  "text": "44795sds"
 },
 "taskId": "2376919c-1863-11ec-a012-94e6f7355a0b",
}

Sử Dụng Yêu Cầu SDK

python
# pip install --upgrade capsolver
# export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver

# capsolver.api_key = "..."

img_path = os.path.join(Path(__file__).resolve().parent, "queue-it.jpg")
with open(img_path, 'rb') as f:
  solution = capsolver.solve({
    "type": "ImageToTextTask",
    "module": "queueit",
    "body": "/9j/4AAQSkZJRgABA......"
  })
  print(solution)
go
package main

import (
	"fmt"
	capsolver_go "github.com/capsolver/capsolver-go"
	"log"
)

func main() {
	// Đầu tiên bạn cần cài đặt SDK
	//go get github.com/capsolver/capsolver-go
	//export CAPSOLVER_API_KEY='...' hoặc
	//capSolver := CapSolver{ApiKey:"..."}

	capSolver := capsolver_go.CapSolver{}
	solution, err := capSolver.Solve(map[string]any{
		"type":  "ImageToTextTask",
		"module": "queueit",
		"body":  "/9j/4AAQSkZJRgABA......",
	})
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
		return
	}
	fmt.Println(solution)
}