Skip to content
On this page
Home
>Giới thiệu
>Bắt đầu

Bắt đầu

Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ CapSolver bằng cách tuân theo các bước sau đây

Bước 1: Tạo tài khoản

Trước khi bạn sẵn sàng sử dụng dịch vụ của CapSolver, bạn cần truy cập bảng điều khiển người dùng và đăng ký tài khoản của bạn. Có nhiều cách để đăng ký. Nếu bạn không thấy cách bạn muốn đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bước 2: Nhận Khóa API của bạn

Sau khi bạn đã đăng ký, bạn có thể nhận khóa API của mình từ bảng điều khiển trang chủ. img.png

Bước 3: Tạo Nhiệm Vụ

Khi bạn đã có khóa sẵn sàng, bạn có thể tạo nhiệm vụ bằng cách sử dụng phương thức API của chúng tôi createTask. Dưới đây là một ví dụ về các tham số của một yêu cầu http.

txt
POST https://api.capsolver.com/createTask
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json
json
{
 "clientKey": "YOUR_API_KEY",
 "task": {
  "type": "ReCaptchaV2TaskProxyLess",
  "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
  "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_mJ-",
  "cookies": "cookiename=1;cookiename=2;cookieName=3"
 }
}

Khi tài khoản của bạn đã gửi một yêu cầu với số dư đủ và tham số chính xác, bạn sẽ nhận được phản hồi API như sau.

json
{
 "errorId": 0,
 "errorCode": "",
 "errorDescription": "",
 // Ghi chú ID này, sẽ được sử dụng trong kết quả truy vấn sau
 "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Chúng tôi hiện đang hỗ trợ nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Bạn có thể sử dụng tham số task > type để phân biệt các loại nhiệm vụ

Bước 4: Nhận Kết Quả Nhiệm Vụ

Thường thì Nhiệm vụ nhận dạng trả kết quả trực tiếp thông qua createTask nhưng nhiệm vụ token mất nhiều thời gian hơn, vì vậy bạn cần sử dụng getTaskResult riêng biệt. Lấy kết quả nhiệm vụ.

txt
headers

POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json
json
{
 "clientKey": "YOUR_API_KEY",
 // Kết quả được trả về bởi bước tạo nhiệm vụ đầu tiên
 "taskId": "37223a89-06ed-442c-a0b8-22067b79c5b4"
}

Thường chỉ cần đợi '1-10s' và bạn sẽ nhận được kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua getTaskResult. Dưới đây là một phản hồi thành công Khi một yêu cầu được gửi với số dư đủ và tham số chính xác trong tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được phản hồi API sau đây.

json
{
 "errorId": 0,
 "solution": {
  "userAgent": "xxx",
  "gRecaptchaResponse": "03AGdBq25SxXT-pmSeBXjzScW-EiocHwwpwqtk1QXlJnGnUJCZrgjwLLdt7cb0..."
 },
 "status": "ready"
}