Skip to content
On this page
Home
>Tiện ích Mở rộng Trình duyệt
>Hướng dẫn

Trình Giải Quyết Captcha Trình Duyệt (Dựa Trên Trí Tuệ Nhân Tạo)

Phần mở rộng CapSolver - phần mở rộng trình duyệt tốt nhất và nhanh nhất (dựa trên trí tuệ nhân tạo)

 • Phần mở rộng trình duyệt CapSolver chính thức cho Chrome, tự động giải quyết bất kỳ CAPTCHA nào ở nền bằng cách sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo là phần mở rộng solve chất lượng tốt nhất trên toàn thế giới, giúp giải quyết bất kỳ captcha nào trên bất kỳ trang web nào.
 • Phần mở rộng trình duyệt này hỗ trợ nhận dạng các CAPTCHA phổ biến nhất, bao gồm reCAPTCHA v2, v3, invisible, enterprise, hCaptcha, FunCaptcha, Geetest, AWS Waf Captcha, Amazon Captcha, Cloudflare v3 (Turnstile) Captcha và captcha hình ảnh thông thường với chữ và số (ImageToText).
 • Phần mở rộng trình duyệt cũng có thể hỗ trợ những người cần đến, như người khuyết tật, bằng cách tự động nhận diện và nhấp vào xác minh captcha.
 • Phần mở rộng trình duyệt được hỗ trợ trên Chrome, với kế hoạch hỗ trợ trên Firefox, Opera và Edge trong tương lai gần.

Cài Đặt

 1. Đăng ký tài khoản Capsolver.

 2. Chrome Web Store.

 3. Firefox Add-Ons (sắp tới).

 4. Tải và giải nén một phần mở rộng

  • Tải xuống phần mở rộng Capsolver này và giải nén tệp ZIP.
  • Mở trang Quản lý Phần mở rộng bằng cách truy cập chrome://extensions. Trang Quản lý Phần mở rộng cũng có thể được mở bằng cách nhấp vào menu Chrome, di chuột qua Công cụ khác và sau đó chọn Phần mở rộng.
  • Bật Chế độ Phát triển bằng cách bấm công tắc bên cạnh Chế độ Phát triển.
  • Nhấp vào nút NẠP CHƯA GIẢI NÉN và chọn thư mục phần mở rộng bạn vừa giải nén.

Cách Sử Dụng

Cách Sử Dụng

Cách Sử Dụng Trong Puppeteer

 1. Giải nén tệp nén "CapSolver Browser Extension.zip".
 2. Truy cập vào thư mục đã giải nén và tìm tệp "assets/config.json".
 3. Chỉnh sửa "config.json", nhập khóa API của bạn, lưu lại và sau đó mở trình duyệt Chrome. Điều hướng đến trang Quản lý Phần mở rộng và bật Chế độ phát triển.
 4. Xóa "CapSolver: Captcha Solve Extension" hiện có. Nếu chưa cài đặt trước đó, bạn có thể tiến hành bước tiếp theo.
 5. Nhấp vào "Nạp chưa giải nén" và chọn thư mục bạn vừa giải nén.

Cách Cấu Hình AppID

 1. Vui lòng tham khảo tài liệu AppID để biết hướng dẫn chi tiết.

Cách Sử Dụng Loại ImageToText

 1. Bạn có thể giúp phần mở rộng xác định hình ảnh và hộp đầu vào bằng cách đặt id của chúng trên trang web.
 2. Bước đầu tiên là đặt id của phần tử hình ảnh cần nhận dạng thành 'capsolver-image-to-text-source'.
 3. Bước thứ hai là đặt id của phần tử hộp kết quả đầu vào thành 'capsolver-image-to-text-result'.
 4. Sau đó, phần mở rộng sẽ thực hiện nhận dạng hình ảnh dựa trên các id bạn đã đặt và điền kết quả vào hộp đầu vào.

Cách Sử Dụng Callback

 1. Cấu hình tùy chọn "Solved Callback" (Gọi Lại Sau Khi Giải Quyết) trong cửa sổ pop-up của phần mở rộng CapSolver (hoặc trong config.json). Tùy chọn này là tên của hàm gọi lại sẽ được thực thi sau khi captcha được giải quyết, và mặc định là captchaSolvedCallback.
 2. Sau khi mở trang, ngay lập tức gắn hàm gọi lại sẽ được thực thi vào cửa sổ. Tên của hàm đã gắn sẽ là "Solved Callback" được cấu hình trong bước trước đó.

Giá Cả

Loại Nhiệm VụGiá(USD / 1000 token)
ReCaptchaV2Task0.80$
ReCaptchaV2EnterpriseTask1.00$
ReCaptchaV3Task1.00$
ReCaptchaV3EnterPriseTask3.00$
HCaptchaTask0.80$
FunCaptchaTask1.60$
MtCaptchaTask0.60$
GeeTestTask0.60$
ReCaptchaClassification0.40$
HCaptchaClassification0.20$
FunCaptchaClassification0.60$
AwsWafClassification0.15$
ImageToTextTask0.40$

Nhật Ký Cập Nhật

 • 2023-9-18 v1.4.0 Phát hành phần mở rộng v1.4.0

 • 2023-8-25 v1.3.0 Phát hành phần mở rộng v1.3.0.

 • 2023-8-14 v1.1.1 Phát hành phần mở rộng v1.1.1.

 • 2023-8-7 v1.1.0 Phát hành phần mở rộng v1.1.0.

 • 2023-8-1 v1.0.1 Phát hành phiên bản beta v1.0.1.

 • 2023-7-21 v1.0.0 Phát hành phiên bản beta v1.0.0.

 • 2023-7-20 v1.0.0 Phát hành phiên bản beta v1.0.0.