Skip to content
On this page
Home
>Nhiệm vụ(Token)
>AwsWaf

AwsWafCaptcha: Giải quyết AwsWaf

Tạo nhiệm vụ bằng cách sử dụng phương pháp createTask và nhận kết quả bằng cách sử dụng phương pháp getTaskResult.

Chúng tôi hỗ trợ các loại nhiệm vụ sau:

 • AntiAwsWafTask - Loại nhiệm vụ này yêu cầu bạn sử dụng proxy của riêng bạn.
 • AntiAwsWafTaskProxyLess - Loại nhiệm vụ này không yêu cầu bạn sử dụng proxy của riêng bạn.

Tạo Nhiệm Vụ

Tạo nhiệm vụ nhận diện bằng cách sử dụng phương pháp createTask.

Cấu trúc Đối tượng Nhiệm vụ

Thuộc tínhKiểuBắt buộcMô tả
typeStringRequiredAntiAwsWafTask
AntiAwsWafTaskProxyLess
websiteURLStringRequiredURL của trang web trả về thông tin captcha
awsKeyOptionalRequiredKhi mã trạng thái được trả về bởi trang websiteURL là 405, bạn cần truyền awsKey này
awsIvOptionalRequiredKhi mã trạng thái được trả về bởi trang websiteURL là 405, bạn cần truyền awsIv này
awsContextOptionalRequiredKhi mã trạng thái được trả về bởi trang websiteURL là 405, bạn cần truyền awsContext này
awsChallengeJSOptionalRequiredKhi mã trạng thái được trả về bởi trang websiteURL là 202, bạn chỉ cần truyền awsChallengeJs
proxyStringRequiredTìm hiểu cách sử dụng proxy

WARNING

Nếu mã thông báo không có sẵn, có thể là do địa chỉ IP hãy thử sử dụng chế độ AntiAwsWafTask để truyền proxy của bạn.

Ví dụ yêu cầu

json
POST https://api.capsolver.com/createTask
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "task": {
    "type": "AntiAwsWafTask", // Bắt buộc
    "websiteURL": "https://efw47fpad9.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/latest", // Bắt buộc
    "proxy": "http:ip:port:user:pass" // socks5:ip:port:user:pass // Tùy chọn
  }
}

Sau khi bạn gửi nhiệm vụ cho chúng tôi, bạn nên nhận được 'ID nhiệm vụ' trong phản hồi nếu nó thành công. Xin đọc errorCode: danh sách đầy đủ các lỗi nếu bạn không nhận được ID nhiệm vụ.

Ví dụ Phản hồi

json
{
  "errorId": 0,
  "errorCode": "",
  "errorDescription": "",
  "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Lấy Kết quả

Sau khi bạn có taskId, bạn cần gửi taskId để lấy giải pháp. Cấu trúc phản hồi được giải thích ở getTaskResult.

Tùy thuộc vào tải của hệ thống, bạn sẽ nhận kết quả trong khoảng từ 5 giây đến 30 giây

Ví dụ yêu cầu

json
POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Ví dụ Phản hồi

json
{
 "errorId": 0,
 "taskId": "646825ef-9547-4a29-9a05-50a6265f9d8a",
 "status": "ready",
 "solution": {
  "cookie": "223d1f60-0e9f-4238-ac0a-e766b15a778e:EQoAf0APpGIKAAAA:AJam3OWpff1VgKIJxH4lGMMHxPVQ0q0R3CNtgcMbR4VvnIBSpgt1Otbax4kuqrgkEp0nFKanO5oPtwt9+Butf7lt0JNe4rZQwZ5IrEnkXvyeZQPaCFshHOISAFLTX7AWHldEXFlZEg7DjIc="
 }
}

Sử dụng Yêu cầu SDK

python
# pip install --upgrade capsolver
# export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver

# capsolver.api_key = "..."
solution = capsolver.solve({
  "type": "AntiAwsWafTask",
  "websiteURL": "https://efw47fpad9.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/latest",
  "proxy": "ip:port:user:pass"
})
go
package main

import (
	"fmt"
	capsolver_go "github.com/capsolver/capsolver-go"
	"log"
)

func

 main() {
	// Đầu tiên, bạn cần cài đặt sdk
	// go get github.com/capsolver/capsolver-go
	// export CAPSOLVER_API_KEY='...' hoặc
	// capSolver := CapSolver{ApiKey:"..."}

	capSolver := capsolver_go.CapSolver{}
	solution, err := capSolver.Solve(map[string]any{
		"type": "AntiAwsWafTaskProxyLess",
		"websiteURL": "AntiAwsWafTask",
		 "proxy":"ip:port:user:pass"
	})
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
		return
	}
	fmt.Println(solution)
}