Skip to content
On this page
Home
>Nhiệm vụ(Token)
>ReCaptchaV3

Giải quyết reCaptcha v3

TIP

Tạo nhiệm vụ bằng phương thức createTask và nhận kết quả bằng phương thức getTaskResult.

Các loại nhiệm vụ mà chúng tôi hỗ trợ:

 • ReCaptchaV3Task: Loại nhiệm vụ này yêu cầu bạn sử dụng proxy riêng của bạn.
 • ReCaptchaV3EnterpriseTask: Loại nhiệm vụ này yêu cầu bạn sử dụng proxy riêng của bạn.
 • ReCaptchaV3TaskProxyLess: Sử dụng proxy tích hợp sẵn trên máy chủ.
 • ReCaptchaV3EnterpriseTaskProxyLess: Sử dụng proxy tích hợp sẵn trên máy chủ.

Tạo Nhiệm Vụ

Tạo một nhiệm vụ nhận dạng bằng phương thức createTask.

Trước khi tạo một nhiệm vụ, bạn có thể tìm hiểu về các điều sau đây:

Nếu bạn nhận được phản hồi không hợp lệ, bạn có thể tìm hiểu về:

Cấu Trúc Đối Tượng Nhiệm Vụ

Thuộc TínhLoạiBắt BuộcMô Tả
typeStringRequiredReCaptchaV3Task
ReCaptchaV3TaskProxyLess
websiteURLStringRequiredĐịa chỉ web của trang web sử dụng hcaptcha, thường là giá trị cố định. (Ví dụ: https://google.com)
websiteKeyStringRequiredKhóa công khai của tên miền, hiếm khi được cập nhật. (Ví dụ: b989d9e8-0d14-41sda0-870f-97b5283ba67d)
pageActionStringRequiredGiá trị hành động của tiện ích. Chủ sở hữu trang web xác định người dùng đang làm gì trên trang thông qua tham số này. Giá trị mặc định: verify Ví dụ: grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'}).
minScoreDoubleOptionalGiá trị từ 0.1 đến 0.9.
proxyStringOptionalTìm hiểu thêm về Sử dụng proxy
enterprisePayloadObjectOptionalThông tin Enterprise Payload
apiDomainStringOptionalĐịa chỉ miền từ đó tải reCAPTCHA Enterprise.
Ví dụ:
http://www.google.com/
http://www.recaptcha.net/
Không sử dụng tham số này nếu bạn không biết tại sao cần nó.
userAgentStringOptionalUser-Agent của trình duyệt được sử dụng trong mô phỏng. Yêu cầu sử dụng User-Agent của trình duyệt hiện đại, nếu không, Google sẽ yêu cầu bạn "cập nhật trình duyệt".
cookiesArrayOptionalTìm hiểu thêm về Sử dụng Cookies
anchorStringOptionalCách solve tất cả các phiên bản của reCAPTCHA Enterprise v2, v2 ẩn danh, v3, v3 enterprise với điểm số 0.9
reloadStringOptionalCách solve tất cả các phiên bản của reCAPTCHA Enterprise v2, v2 ẩn danh, v3, v3 enterprise với điểm số 0.9

Ví dụ Yêu Cầu

json
POST https://api.capsolver.com/createTask
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json
json
{
 "clientKey": "YOUR_API_KEY",
 "task": {
  //Bắt Buộc
  "type": "ReCaptchaV3Task",
  //Bắt Buộc
  "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
  //Bắt Buộc
  "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_mJ-",
  //Bắt Buộc
  "pageAction": "login",
  //Tùy Chọn
  "minScore": 0.7,
  "enterprisePayload": {
   //Tùy Chọn, bắt buộc nếu trang web sử dụng reCaptcha enterprise
   "s": "SOME_ADDITIONAL_TOKEN"
  },
  //Tùy Chọn
  "apiDomain": "",
  //Tùy Chọn
  "userAgent": "",
  //Tùy Chọn
  "cookies": [
   {


    "name": "__Secure-3PSID",
    "value": "AIKkIs3ch7YsxxxxYIzRqNZPGm60cdHozgwfUW1o8MF3kRcf8clJscTI6OtCqVpqNF8I88pLBJkUgQ"
   },
   {
    "name": "__Secure-3PAPISID",
    "value": "TKS1iVpGxYbxxxk0n2o/AytXQTb6RUALqxSEL"
   }
  ],
  //Tùy Chọn        
  "proxy": "http:ip:port:user:pass",
  // socks5:ip:port:user:pass
  //Tùy Chọn, Sau khi bạn chỉ cần gửi một lần và nhận kết quả thành công, bạn có thể loại bỏ tham số này
  "anchor": "base64 content",
  "reload": "base64 content"
 }
}

Sau khi bạn gửi nhiệm vụ cho chúng tôi, bạn nên nhận được một 'Task id' trong phản hồi nếu thành công. Vui lòng đọc errorCode: full list of errors nếu bạn không nhận được Task id.

Ví dụ Phản Hồi

json
{
  "errorId": 0,
  "errorCode": "",
  "errorDescription": "",
  "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006" 
}

Nhận Kết Quả

Sau khi bạn có taskId, bạn cần gửi taskId đó để nhận giải pháp. Cấu trúc phản hồi được giải thích trong getTaskResult.

Tùy thuộc vào tải hệ thống, bạn sẽ nhận được kết quả trong khoảng từ 1 giây đến 10 giây.

Ví dụ Yêu Cầu

json
POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Ví dụ Phản Hồi

json
{
  "errorId": 0,
  "errorCode": null,
  "errorDescription": null,
  "solution": {
    "userAgent": "xxx", // User-Agent
    "expireTime": 1671615324290, // Thời gian hết hạn của mã token
    "gRecaptchaResponse": "3AHJ....." // Mã token giải quyết
  },
  "status": "ready"
}

Sử Dụng Yêu Cầu SDK

Ví dụ Python:

python
# pip install --upgrade capsolver
# export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver

# capsolver.api_key = "..."
solution = capsolver.solve({
  "type": "ReCaptchaV3TaskProxyLess",
  "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
  "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_kl-", ...
})

Ví dụ Go (Golang):

go
package main

import (
	"fmt"
	capsolver_go "github.com/capsolver/capsolver-go"
	"log"
)

func main() {
	// Trước tiên, bạn cần cài đặt SDK
	// go get github.com/capsolver/capsolver-go
	// export CAPSOLVER_API_KEY='...' hoặc
	// capSolver := CapSolver{ApiKey:"..."}

	capSolver := capsolver_go.CapSolver{}
	solution, err := capSolver.Solve(map[string]any{
		"type":    "ReCaptchaV3TaskProxyLess",
		"websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
		"websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_kl-",
	})
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
		return
	}
	fmt.Println(solution)
}