Skip to content
On this page
Home
>Nhiệm vụ(Token)
>MtCaptcha

Giải quyết MtCaptcha

Tạo nhiệm vụ bằng phương thức createTask và nhận kết quả với

phương thức getTaskResult.

WARNING

vẫn cần chờ cập nhật

Loại nhiệm vụ types mà chúng tôi hỗ trợ:

 • MTCaptcha loại nhiệm vụ này yêu cầu bạn sử dụng proxy riêng của bạn.

Tạo Nhiệm Vụ

Tạo một nhiệm vụ nhận dạng bằng phương thức createTask.

Cấu trúc Đối tượng Nhiệm vụ

Thuộc tínhKiểuBắt BuộcMô tả
typeStringRequiredMtCaptchaTask
MtCaptchaTaskProxyLess
websiteURLStringRequiredĐịa chỉ web của trang web sử dụng hcaptcha, thường là giá trị cố định. (Ví dụ: https://google.com)
websiteKeyStringRequiredKhóa công khai của tên miền, hiếm khi được cập nhật. (Ví dụ: sk=MTPublic-xxx public key)
proxyStringOptionalHọc cách Sử dụng proxy

Ví dụ Yêu cầu

json
POST https://api.capsolver.com/createTask
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "task": {
    "type": "MtCaptchaTask", // Bắt Buộc
    "websiteURL": "http://www.mywebsite.com/demo", // Bắt Buộc
    "websiteKey": "MTPublic-xxxxxxxxx", // Bắt Buộc
    "proxy": "http:ip:port:user:pass" // socks5:ip:port:user:pass
  }
}

Sau khi bạn gửi nhiệm vụ cho chúng tôi, bạn nên nhận được một 'Mã nhiệm vụ' trong phản hồi nếu thành công. Vui lòng đọc errorCode: full list of errors nếu bạn không nhận được mã nhiệm vụ.

Ví dụ Phản hồi

json
{
  "errorId": 0,
  "errorCode": "",
  "errorDescription": "",
  "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Nhận Kết Quả

Sau khi bạn có taskId, bạn cần gửi taskId để lấy giải pháp. Cấu trúc phản hồi được giải thích tại getTaskResult.

Tùy thuộc vào tải hệ thống, bạn sẽ nhận được kết quả trong khoảng thời gian từ 5 giây đến 30 giây

Ví dụ Yêu cầu

json
POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Ví dụ Phản hồi

json
{
 "errorId": 0,
 "taskId": "646825ef-9547-4a29-9a05-50a6265f9d8a",
 "status": "ready",
 "solution": {
  "token": ""
 }
}

Sử Dụng Yêu Cầu SDK

python
# pip install --upgrade capsolver
# export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver

# capsolver.api_key = "..."
solution = capsolver.solve({
  "type": "MtCaptchaTask",
  "websiteURL": "http://www.mywebsite.com/demo",
  "websiteKey": "MTPublic-xxxxxxxxx",
  "proxy": "ip:port:username:port",
})
go
package main

import (
	"fmt"
	capsolver_go "github.com/capsolver/capsolver-go"
	"log"
)

func main() {
	// first you need to install sdk
	//go get github.com/capsolver/capsolver-go
	//export CAPSOLVER_API_KEY='...' or
	//capSolver := CapSolver{ApiKey:"..."}

	capSolver := capsolver_go.CapSolver{}
	solution, err := capSolver.Solve(map[string]any{
		"type": "MtCaptchaTask",
		"websiteURL": "https://www.mtcaptcha

.com/demo",
		"websiteKey": "MTPublic-xxxxxxxxx",
		"proxy":"ip:port:username:port",
	})
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
		return
	}
	fmt.Println(solution)
}

``