Skip to content
On this page
Home
>Nhiệm vụ(Token)
>HCaptcha

Giải quyết HCaptcha

Tạo nhiệm vụ bằng phương thức createTask và nhận kết quả với phương thức getTaskResult.

Hiện nay, chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu của hầu hết các trang web điểm cao, và cũng hỗ trợ ẩn, vẽ một hình chữ nhật và các loại câu hỏi khác

Loại nhiệm vụ types mà chúng tôi hỗ trợ:

 • HCaptchaTask loại nhiệm vụ này yêu cầu bạn sử dụng proxy riêng của bạn
 • HCaptchaTaskProxyLess sử dụng proxy tích hợp trong máy chủ

Thông báo về sự không ổn định của dịch vụ hCaptcha

Chúng tôi xin lỗi vì sự không ổn định gần đây của dịch vụ hCaptcha do việc cập nhật hình ảnh và các vấn đề khác. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Nếu bạn gặp phải các hình ảnh mới gây khó khăn trong việc sử dụng dịch vụ, xin vui lòng đợi chúng tôi cập nhật. Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo tỷ lệ thành công của mã thông báo, vui lòng sử dụng một userAgent cố định

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 (có thể cập nhật bất kỳ lúc nào, hãy chú ý.)

Tạo nhiệm vụ

Tạo một nhiệm vụ với phương thức createTask để tạo một nhiệm vụ.

Cấu trúc Đối tượng Nhiệm vụ

Thuộc tínhKiểuBắt BuộcMô tả
typeStringRequiredHCaptchaTask
HCaptchaTaskProxyLess
websiteURLStringRequiredĐịa chỉ web của trang web sử dụng hcaptcha, thường là giá trị cố định. (Ví dụ: https://google.com)
websiteKeyStringRequiredKhóa công khai của tên miền, hiếm khi được cập nhật. (Ví dụ: b989d9e8-0d14-41sda0-870f-97b5283ba67d)
isInvisibleBooleanOptionalĐặt true nếu đó là captcha ẩn
proxyStringOptionalHọc cách Sử dụng proxy
enterprisePayloadObjectOptionalnDữ liệu tùy chỉnh được sử dụng trong một số triển khai của hcaptcha Enterprise.
Vì vậy, bạn cần đặt giá trị true trong tham số isEnterprise. Trong hầu hết các trường hợp, bạn thấy nó như rqdata trong các yêu cầu mạng.
QUAN TRỌNG: BẠN PHẢI cung cấp userAgent NẾU bạn gửi captcha với tham số data.
Giá trị phải phù hợp với User-Agent bạn sử dụng khi tương tác với trang web mục tiêu
getCaptchaObjectOptionalNếu bạn nhận được phản hồi không hợp lệ, bạn có thể thử tham số này, bạn có thể tìm hiểu thêm tại Solve HCaptcha
userAgentStringOptionalUser-Agent của trình duyệt được sử dụng trong mô phỏng. Điều quan trọng là bạn phải sử dụng chữ ký của một trình duyệt hiện đại, nếu không Google sẽ yêu cầu bạn "cập nhật trình duyệt của bạn".

Ví dụ Yêu Cầu

txt
POST https://api.capsolver.com/createTask
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json
json
{
 "clientKey": "YOUR_API_KEY",
 "task": {
  //Bắt Buộc. Có thể sử dụng HCaptchaTaskProxyless hoặc HCaptchaTask
  "type": "HCaptchaTaskProxyLess",
  //Bắ

t Buộc
  "websiteURL": "",
  // Tùy Chọn
  "isInvisible": true,
  // Tùy Chọn
  "enterprisePayload": {
   //Tùy Chọn, yêu cầu nếu trang web có HCaptcha Enterprise
   "rqdata": ""
  },
  //Tùy Chọn, điều này là bắt buộc nếu bạn sử dụng HCaptchaTask
  "proxy": "http:ip:port:user:pass",
  // socks5:ip:port:user:pass
  //Tùy Chọn
  "getCaptcha": "fetch request base64 content",
  "userAgent": ""
 }
}

Sau khi bạn gửi nhiệm vụ cho chúng tôi, bạn nên nhận được một 'Mã nhiệm vụ' trong phản hồi nếu thành công. Vui lòng đọc errorCode: full list of errors nếu bạn không nhận được mã nhiệm vụ.

Ví dụ Phản hồi

json
{
 "errorId": 0,
 "errorCode": "",
 "errorDescription": "",
 "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Nhận kết quả

Sử dụng phương thức getTaskResult để nhận kết quả nhận dạng

Tùy thuộc vào tải hệ thống, bạn sẽ nhận được kết quả trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 10 giây

Ví dụ Yêu Cầu

json
POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Ví dụ Phản hồi

json
{
 "errorId": 0,
 "errorCode": null,
 "errorDescription": null,
 "solution": {
  //userAgent được sử dụng để giải quyết captcha
  "userAgent": "xxx",
  //expireTime của token
  "expireTime": 1671615324290,
  "timestamp": 1671615024290,
  "captchaKey": "E0_xxx",
  //token của captcha
  "gRecaptchaResponse": "3AHJ....."
 },
 "status": "ready"
}

Sử dụng Yêu cầu SDK

python
# pip install --upgrade capsolver
# export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver

# capsolver.api_key = "..."
solution = capsolver.solve({
  "type": "HCaptchaTaskProxyLess",
  "websiteURL": "",
  "websiteKey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
})
go
package main

import (
	"fmt"
	capsolver_go "github.com/capsolver/capsolver-go"
	"log"
)

func main() {
	// first you need to install sdk
	//go get github.com/capsolver/capsolver-go
	//export CAPSOLVER_API_KEY='...' or
	//capSolver := CapSolver{ApiKey:"..."}

	capSolver := capsolver_go.CapSolver{}
	solution, err := capSolver.Solve(map[string]any{
		"type":    "HCaptchaTaskProxyLess",
		"websiteURL": "",
		"websiteKey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
	})
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
		return
	}
	fmt.Println(solution)
}