Skip to content
On this page
Home
>API
>Tham số

Mô tả tham số chung

Mô tả đầy đủ các tham số dưới đây, nhưng bạn cũng có thể xem Cách sử dụng Proxy

json
{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY", // Khóa API của bạn
  "appId": "YOUR_DEVELOPER_APP_ID", // Nếu bạn là một nhà phát triển, bạn nhất định cần sử dụng tham số này
  "task": {
    "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo", // Địa chỉ trang web
    "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_mJ-", // Một số captcha sử dụng siteKey
    "type": "ReCaptchaV2Task", // Thông thường, các loại nhiệm vụ mang theo ProxyLess không yêu cầu proxy

    // Bạn có thể gửi thông tin proxy với một trong các định dạng proxy sau đây, vui lòng đọc kỹ
    // Định dạng proxy 1
    "proxyType": "https", // socks5 | http | https
    "proxyAddress": "198.199.100.10",
    "proxyPort": 3949,
    "proxyLogin": "user",
    "proxyPassword": "pass", 

    // Định dạng proxy 2
    "proxy": "socks5:192.191.100.10:4780:user:pwd",
    // hoặc
    "proxy": "198.199.100.10:4780:user:pwd", // Bạn không cần phải đưa user:pwd nếu đây là proxy IP được cho phép
  }
}