Skip to content
On this page
Home
>Giới thiệu
>Loại nhiệm vụ

Loại nhiệm vụ

CapSolver hỗ trợ nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Các loại nhiệm vụ khác nhau thu thập dữ liệu theo cách khác nhau. Nếu bạn đang tự hỏi cách sử dụng nó, dưới đây là những gì bạn nên tìm hiểu.

Nhiệm vụ nhận dạng

Các nhiệm vụ nhận dạng thường được phân loại và phát hiện bằng học máy cho hình ảnh, giọng nói, video và nội dung khác. Bạn có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhận dạng và dự đoán thông qua dịch vụ của CapSolver.

  • Khi bạn gặp một loại captcha OCR, bạn nên chọn loại nhiệm vụ ImageToText, kết quả của nó được trả về đồng bộ, và bạn có thể lấy kết quả thông qua createTask để lấy kết quả nhận dạng hình ảnh.
  • Khi bạn sử dụng một số tiện ích tự động hóa, chẳng hạn như puppeteer hoặc chromedriver vv. Bạn có thể phân loại hình ảnh bằng một nhiệm vụ nhận dạng hình ảnh.
  • Khi bạn muốn nhận dạng một captcha bằng giọng nói, bạn có thể sử dụng Nhận dạng giọng nói

img_1.png

img_3.png

Captcha (token)

Thường, khi bạn phát triển các kịch bản như các công cụ tự động hóa và công cụ RPA, bạn gặp phải recaptcha hoặc hcaptcha. Lúc đó, bạn có thể nhận kết quả của quá trình trực tiếp thông qua CapSolver và nhận một token. Loại nhiệm vụ này thường mất nhiều thời gian. Bạn cần lấy kết quả bất đồng bộ bằng cách chạy lệnh getTaskResult.

Các tình huống phổ biến:

  • Công cụ tự động
  • Kịch bản giao thức