Skip to content
On this page

Hỗ trợ các loại giải pháp

Chúng tôi hiện đang hỗ trợ nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Bạn có thể sử dụng tham số task > type để phân biệt các loại nhiệm vụ