Skip to content
On this page
Home
>API
>Sử dụng Proxies

Cách sử dụng proxy

Trong một số tình huống nhiệm vụ liên quan đến chống bot và thu thập token captcha, xác thực token thường kiểm tra địa chỉ IP được tạo ra bởi token của máy tránh, lúc đó chúng tôi cho phép người dùng tự thiết lập địa chỉ IP của máy khách bằng cách sử dụng tham số proxy để đặt địa chỉ IP máy khách của họ.

::: cảnh báo

Thường thì trường type của nhiệm vụ mang đuôi ProxyLess, nghĩa là không cần các tham số proxy, nhưng nhiệm vụ không có đuôi đó nhưng không phải là loại nhiệm vụ nhận dạng hình ảnh thì yêu cầu tham số proxy, vui lòng đọc tài liệu về loại nhiệm vụ cụ thể để biết thêm chi tiết.

:::

Hỗ trợ proxy

Chúng tôi hỗ trợ các loại proxy sau: SOCKS4, SOCKS5, HTTP, HTTPS, địa chỉ IP hoặc xác thực bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Nếu bạn cần sử dụng proxy xác thực bằng địa chỉ IP, vui lòng thêm hai địa chỉ IP sau vào danh sách trắng: 47.253.53.46, 47.253.81.245

Tham số yêu cầu proxy

Chúng tôi hỗ trợ hai loại proxy:

 • Sử dụng chế độ tham số proxyType, proxyAddress và các tham số khác, tham khảo dưới đây
 • Sử dụng tham số proxy trực tiếp
json
{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "task": {
    "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
    "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_mJ-",
    "type": "ReCaptchaV2Task", // Thường thì loại nhiệm vụ mang đuôi ProxyLess không cần tham số proxy

    // Bạn có thể gửi thông tin proxy bằng một trong các định dạng proxy sau, hãy đọc kỹ
    // Định dạng proxy 1
    "proxyType": "https", // socks5 | http | https
    "proxyAddress": "198.199.100.10",
    "proxyPort": 3949,
    "proxyLogin": "user",
    "proxyPassword": "pass",

    // Định dạng proxy 2
    "proxy": "socks5:192.191.100.10:4780:user:pwd",
    // hoặc
    "proxy": "198.199.100.10:4780:user:pwd", // Bạn không cần phải đưa user:pwd nếu đây là proxy IP được cho phép
  }
}

Định dạng tham số proxy được hỗ trợ như sau:

txt
# Hỗ trợ giao thức socks5 + xác thực
socks5:192.191.100.10:4780:user:pwd
# Hỗ trợ http + xác thực
http:192.191.100.10:4780:user:pwd
# Mặc định sử dụng http
192.191.100.10:4780:user:pwd
# Sử dụng dns url
http://user:pwd@ip:port
# Sử dụng url socks5
socks5://user:pwd@ip:port