Skip to content
On this page
Home
>API
>Sử dụng Cookies

Cách sử dụng cookies

Trong một số trang web, như Recaptcha, chúng tôi hỗ trợ người dùng truyền cookies để giải quyết dữ liệu.

::: cảnh báo Nếu bạn muốn một module không hỗ trợ việc này được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. :::

Hỗ trợ cookies

json
{
 "clientKey": "YOUR_API_KEY",
 "task": {
  "websiteURL": "https://www.google.com/recaptcha/api2/demo",
  "websiteKey": "6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_mJ-",
  // Thường các loại nhiệm vụ mang đuôi ProxyLess không yêu cầu sử dụng proxy
  "type": "ReCaptchaV2Task",
  // Cookie sau đây sẽ được thiết lập trong tiêu đề của yêu cầu giải quyết
  "cookies": [
   {
    "name": "__Secure-3PSID",
    "value": "AIKkIs3ch7YsxxxxYIzRqNZPGm60cdHozgwfUW1o8MF3kRcf8clJscTI6OtCqVpqNF8I88pLBJkUgQ"
   },
   {
    "name": "__Secure-3PAPISID",
    "value": "TKS1iVpGxYbxxxk0n2o/AytXQTb6RUALqxSEL"
   }
  ],
 }
}