Skip to content
On this page
Home
>API
>getTaskResult: Kết quả Nhiệm vụ

getTaskResult: Yêu cầu kết quả nhiệm vụ

Khi nhiệm vụ được khởi tạo bằng createTask là một nhiệm vụ bất đồng bộ, bạn có thể lấy kết quả nhiệm vụ bất đồng bộ thông qua getTaskResult.

 1. Số lượng yêu cầu truy vấn tối đa cho mỗi nhiệm vụ là 120. Khi số lần yêu cầu truy vấn vượt quá, kết quả nhiệm vụ sẽ bị mất.
 2. Mỗi nhiệm vụ có thể được truy vấn trong vòng 5 phút sau khi được tạo và sẽ bị mất sau khi thời gian vượt quá.
 3. Kết quả nhận dạng thu được bằng phương pháp này, tùy thuộc vào tải hệ thống, bạn sẽ nhận kết quả trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 30 giây.

::: cảnh báo Vui lòng lưu ý rằng không phải tất cả các nhiệm vụ cần phải lấy kết quả theo cách này. Hai nhiệm vụ sau đây cần kiểm tra tài liệu.

 • Các nhiệm vụ thuộc lớp loại hình nhận dạng, ImageToText, v.v., được đồng bộ hóa trực tiếp thông qua kết quả trả về từ createTask. :::

Ví dụ Yêu cầu

json
POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId": "37223a89-06ed-442c-a0b8-22067b79c5b4" //ID được tạo bởi phương pháp createTask
}

Tham số Yêu cầu

Tham sốLoạiBắt buộcMô tả
clientKeystringYesKhóa tài khoản của khách hàng, có thể tìm thấy tại đây
taskIdstringYesID được tạo bởi phương pháp createTask

Ví dụ phản hồi

json
{
  "errorId": 0,
  "solution": {
    "userAgent": "xxx",
    "gRecaptchaResponse": "03AGdBq25SxXT-pmSeBXjzScW-EiocHwwpwqtk1QXlJnGnUJCZrgjwLLdt7cb0..."
  },
  "status": "ready"
}

Cấu trúc Phản hồi

Tham sốLoạiMô tả
errorIdIntegerThông báo lỗi:
0 - không có lỗi
1 - có lỗi
errorCodeStringMã lỗi: danh sách đầy đủ các lỗi
errorDescriptionStringiMô tả ngắn gọn về lỗi
statusString• idle - Chờ đợi
• processing - Đang nhận dạng
• ready - Nhận dạng hoàn thành và kết quả được tìm thấy trong tham số giải pháp
solutionObjectDữ liệu kết quả nhiệm vụ. Khác nhau cho từng loại nhiệm vụ.

Thông số phản hồi

 • Nhận dạng thành công: Khi errorId bằng 0status bằng ready, kết quả nằm trong solution.

 • Đang nhận dạng: Khi errorId bằng 0status bằng processing, vui lòng thử lại sau 3 giây.

 • Lỗi: Khi errorId lớn hơn 0, vui lòng xem thông tin lỗi theo errorDescription.

  Mã lỗi: danh sách đầy đủ các lỗi