Skip to content
On this page
Home
>API
>getBalance: Số dư

getBalance: Truy xuất số dư tài khoản

Truy xuất số dư tài khoản với khóa tài khoản của bạn, thuận tiện để tự thực hiện cảnh báo và truy vấn.

Yêu cầu ví dụ

Cấu trúc Yêu cầu

Tham sốLoạiBắt buộcMô tả
clientKeyStringYesKhóa tài khoản của khách hàng, có thể tìm thấy ở đây
json
POST https://api.capsolver.com/getBalance
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY"
}

Phản hồi ví dụ

Cấu trúc Phản hồi

Tham sốLoạiMô tả
errorIdIntegerThông báo lỗi:
0 - không có lỗi
1 - có lỗi
errorCodeStringMã lỗi: danh sách đầy đủ các lỗi
errorDescriptionStringMô tả ngắn gọn về lỗi
balanceDecimalGiá trị số dư tài khoản trong USD
packagesArrayGói hàng tháng/Hàng tuần

Ví dụ Phản hồi

json
{
  "errorId": 0,
  "balance": 1071810,
  "packages": []
}

Sử dụng Yêu cầu SDK

python
#pip install --upgrade capsolver
#export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver
# capsolver.api_key = "..."
balance = capsolver.balance()
go
package main

import (
	capsolver_go "github.com/capsolver/capsolver-go"
	"log"
)

func main() {
	// Trước hết, bạn cần cài đặt sdk
	//go get github.com/capsolver/capsolver-go
	//export CAPSOLVER_API_KEY='...' hoặc
	//capSolver := CapSolver{apiKey:"..."}

	capSolver := capsolver_go.CapSolver{}
	b, err := capSolver.Balance()
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	log.Println(b.Balance)

}