Skip to content
On this page

Imperva: Giải quyết reese84

Cấu Trúc Đối Tượng Nhiệm Vụ

Tham sốLoạiBắt BuộcGhi chú
typeStringYesAntiImpervaTask,AntiImpervaTaskProxyLess
websiteUrlStringYesĐịa chỉ URL của trang web
userAgentStringYesUser-Agent của trình duyệt
proxyStringYesBạn cần gửi proxy của bạn
utmvcBooleanOptionalNếu cookie chứa incap_see_xxx, nlbi_xxx, visid_inap_xxx, thiết lập là true
reese84BooleanOptionalNếu cookie chứa reese84, thiết lập là true
reeseScriptUrlStringOptionalURL thường có một số dấu gạch ngang (-) và từ ngẫu nhiên
cookiesListOptionalBạn có thể gửi cookies của bạn
reeseTokenstringOptionalNếu reeseToken của bạn đã hết hạn, bạn có thể gửi reeseToken hiện tại để nhận một reeseToken mới.

Ví dụ Yêu cầu

txt
POST https://api.capsolver.com/createTask
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json
json
{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "task": {
    "type": "AntiImpervaTask",
    "websiteUrl": "https://example.com/",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36",
    "proxy": "http:ip:port:user:pass",
    "utmvc": true, // tùy chọn
    "reese84": true,
    "reeseScriptUrl": "https://example.com/mbit-And-Dirers-him",
    "cookies": [
      {
        "name": "cookieName",
        "value": "cookieValue"
      }
    ]
  }
}

Ví dụ Phản hồi

json
{
 "errorId": 0,
 "status": "idle",
 "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Nhận Kết Quả

Sử dụng phương thức getTaskResult để nhận kết quả nhận diện

Tùy thuộc vào tải hệ thống, bạn sẽ nhận được kết quả trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 20 giây

Ví dụ yêu cầu

txt
POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json
json
{
 "clientKey": "YOUR_API_KEY",
 "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Ví dụ Phản hồi

json
{
 "errorId": 0,
 "errorCode": null,
 "errorDescription": null,
 "solution": {
  "token": "xxxx"
 },
 "status": "ready"
}