Skip to content
On this page
Home
>Nhiệm vụ(Token)
>Akamai WEB

AkamaiWeb

Lấy Dữ liệu Cảm biến

Loại nhiệm vụ này sử dụng một điểm cuối riêng để truy xuất /akamaiweb/invoke

Cấu Trúc Đối Tượng Nhiệm vụ

Tham sốLoạiBắt BuộcGhi Chú
typeStringYesAntiAkamaiWebTask
urlStringYesĐịa chỉ URL của trình duyệt
abckStringNoCookie akamai
bmszStringNoCookie akamai
userAgentStringNoTiêu đề yêu cầu trình duyệt ua

Ví dụ Yêu cầu

txt
POST https://api.capsolver.com/akamaiweb/invoke
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json
json
{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "task": {
    "type": "AntiAkamaiWebTask",
    "url":"https://www.xxxx.com/nMRH2/aYJ/PQ4b/32/0peDlm/b9f5NJcXf7tiYE/OE9CMGI1/Nzsn/bCVKCnA",
    "abck":"14164862507BD4D5E93A8AD210115CEF~-1~YAAQJpHIF3MAzwyHAQAAT0B4QAltYFyMKOg3jovPTHv0UYu7+Vrx8LpzVKlaYhr4dy10a9XnMHNSToxqxz3SGFS2xHLTgDITwIaXe/7ivc3N6eStnW9PlHzk8/6ElYvlcbzxqESQPp9VWfoUxu4cku0X0PgFwaaJIgTAzhyL4vznqEsd6buUWkDrIs8fZb7LjAm8ZQf+laXFktA4vbIqZTwAdfEDtroS/OAX7fUPOXNZq6a8aG4Y9dVrGpU0KQPwJuG4vhYwA9PTofKytalU6XAXaJIHC9dNDveaFsc74FKmaCiLhAI5V/P4ZYb9tPBcaLVg9XwQL04b2UHYIYOw1GDSLAtqNP7rYq512y/x545wLejv8Y9JpVyx3bD9zR4ZRpMp5Z3fDuKEAI6PR6xCRXibN9IhbNs4iGVZyfZugWU4SlvjoLeuiI/fjytj94ClRtWS6uUOdc6/BNlefN0qztJXBAtIQQt/Xbb1NIhZZygcEtwikHNVgfDMZ3hYcba93UbXLDK1ziv5T5eAMvByxtRrBxp+TuuQrja7CHT/Ms3tSRCfKN5hg7+Gq3+fflHMytNNLRc=~-1~-1~-1",
    "bmsz":"4E3C227D3BA5D5B9297287518E651F1C~YAAQF2l7dhsMthOHAQAANQgcRxOtpfPWjPHkHGCjz4Jr1mHTszxek3FIke4R40CsQM2purmPuciMhxH9rdtCn0QlhD/EgB9hMqQOHyZgy7JjPFbnzcd6jb1k5maj0MLfAMBut3MMQE3KclyGZkTYDmpZdLkTo/HcLES7mpVbHoPFSzKYCnsG2CWqx8lqnOkD8tcL8RLqNWxls/OYaXOL3Rmhb1n0QQvfbgho0wXfAnMQJQXgYq8kx+WJX9oIhRjtDGC5S5o8ZTOjHcoeBd/AgN5+NmpIzWakaCqNKvwAdsr8x3JrS2wgcEG6VFa8vXD2MN+ABfKpnChxyEGIk+6YcTEhi3qonUx3soOLTF4cjHMnexdQnhV4Z2h0JnYBIoUT8fIOFNRY6O6/fR08yKE=~3159346~4338233",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36"
  }
}

Ví dụ Phản hồi

json
{
  "errorId": 0,
  "success": true,
  "state": "ready",
  "solution": {
    "sensorData":"2;0;0;6,3,1,0,3,217;9\u0026l8[yJdEZ21D6W4a7x/:\u0....",
  },
  "type": "AntiAkamaiWebTask"
}