Skip to content
On this page

::: Giá tip Tất cả giá được chuyển đổi bằng Đô la Mỹ (USD). :::

Tổng quan về các loại hỗ trợ

Loại nhiệm vụGiá cả(USD / 1000 Mã thông báo)
ReCaptchaV2Task0.80$
ReCaptchaV2EnterpriseTask1.00$
ReCaptchaV3Task1.00$
ReCaptchaV3EnterPriseTask3.00$
HCaptchaTask0.80$
FunCaptchaTask1.60$
MtCaptchaTask0.60$
GeeTestTask0.60$
GeeTestTask0.60$
awsWaf2.00$
ReCaptchaClassification0.40$
HCaptchaClassification0.20$
FunCaptchaClassification0.60$
AwsWafClassification0.15$
ImageToTextTask0.40$