Skip to content
On this page

::: Giá tip Tất cả giá được chuyển đổi bằng Đô la Mỹ (USD). :::

Tổng quan về các loại hỗ trợ

Loại nhiệm vụGiá cả(USD / 1000 Mã thông báo)
ReCaptchaV2Task0.80$
ReCaptchaV2EnterpriseTask1.00$
ReCaptchaV3Task1.00$
ReCaptchaV3EnterPriseTask3.00$
HCaptchaTask1.00$
HCaptchaTurboTask2.00$
FunCaptchaTask2.00$
MtCaptchaTask0.60$
GeeTestTask1.20$
GeeTestTask1.20$
awsWaf2.00$
CyberSiara2.00$
ReCaptchaClassification0.04$
HCaptchaClassification0.20$
FunCaptchaClassification0.15$
AwsWafClassification0.15$
ImageToTextTask0.40$