Skip to content
On this page
Home
>Nhiệm vụ(Token)
>FunCaptcha

Giải quyết FunCaptcha: giải quyết FunCaptcha

Tạo nhiệm vụ bằng cách sử dụng phương pháp createTask và nhận kết quả bằng cách sử dụng phương pháp getTaskResult.

Loại nhiệm vụ types mà chúng tôi hỗ trợ:

 • FunCaptchaTaskProxyLess sử dụng proxy được tích hợp sẵn trong máy chủ.

Tạo Nhiệm Vụ

Tạo một nhiệm vụ với phương pháp createTask để tạo một nhiệm vụ.

Cấu Trúc Đối Tượng Nhiệm Vụ

Thuộc tínhKiểuBắt BuộcMô tả
typeStringRequiredFunCaptchaTaskProxyLess
websiteURLStringRequiredĐịa chỉ web của trang web sử dụng funcaptcha, thường là giá trị cố định. (Ví dụ: https://google.com)
websitePublicKeyStringRequiredKhóa công khai của miền, hiếm khi cập nhật. (Ví dụ: E8A75615-1CBA-5DFF-8031-D16BCF234E10)
funcaptchaApiJSSubdomainStringOptionalMột tiền tố đặc biệt của funcaptcha.com, từ đó widget captcha JS sẽ được tải. Hầu hết các cài đặt FunCaptcha hoạt động từ các miền chia sẻ.
dataStringOptionalTham số bổ sung có thể cần thiết bởi FunCaptcha. Sử dụng thuộc tính này để gửi giá trị "blob" dưới dạng một mảng được chuyển thành chuỗi. Xem ví dụ về cách nó có thể trông như thế nào. {"\blob":"HERE_COMES_THE_blob_VALUE"}
proxyStringOptionalTìm hiểu cách sử dụng proxy

Ví dụ yêu cầu

json
POST https://api.capsolver.com/createTask
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY_HERE",
  "task": {
    "type":"FunCaptchaTaskProxyLess", // Bắt Buộc
    "websiteURL":"", // Bắt Buộc
    "websitePublicKey":"", // Bắt Buộc
    "data": "{\"blob\": \"flaR60YY3tnRXv6w.l32U2KgdgEUCbyoSPI4jOxU...\"}" // Tùy Chọn
  }
}

Sau khi bạn gửi nhiệm vụ cho chúng tôi, bạn nên nhận được 'Task id' trong phản hồi nếu thành công. Vui lòng đọc errorCode: danh sách đầy đủ các lỗi nếu bạn không nhận được Task id.

Ví dụ Phản Hồi

json
{
  "errorId": 0,
  "status": "idle",
  "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Nhận Kết Quả

Sử dụng phương pháp getTaskResult để lấy kết quả nhận dạng.

Tùy thuộc vào tải hệ thống, bạn sẽ nhận kết quả trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 20 giây

Ví dụ Yêu Cầu

json
POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json

{
  "clientKey": "YOUR_API_KEY",
  "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Ví dụ Phản Hồi

json
{
  "errorId": 0,
  "solution": {
    "token": "3AHJ_q25SxXT-pmSeBXjzScW-EiocHwwpwqtk1QXlJnGnU......"
  },
  "status": "ready"
}

Sử Dụng Yêu Cầu SDK

python
# pip install --upgrade capsolver
# export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver

# capsolver.api_key = "..."
solution = capsolver.solve({
  "type": "FunCaptchaTaskProxyLess",
  "websitePublicKey": "",
  "websiteURL": "",
})
go
package main

import (
	"fmt"
	capsolver_go "github.com/capsolver/capsolver-go"
	"log"
)

func main() {
	// Đầu tiên, bạn cần cài đặt sdk
	//go get github.com/capsolver/capsolver-go
	//export CAPSOLVER_API_KEY='...' hoặc
	//capSolver := CapSolver{ApiKey:"..."}

	capSolver := capsolver_go.CapSolver{}
	solution, err := capSolver.Solve(map[string]any{
		"type":       "FunCaptchaTaskProxyLess",
		"websitePublicKey": "xxxx-xxxx-xxxx",
		"websiteURL":    "xxxx-xxxx-xxxx",
		"proxy":      "ip:port:username:password",
	})
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
		return
	}
	fmt.Println(solution)
}