Skip to content
On this page
Home
>Nhiệm vụ(Token)
>Cloudflare(turnstile)

Cloudflare: Giải quyết Turnstile

TIP

Tạo nhiệm vụ bằng cách sử dụng phương thức createTask và lấy kết quả với phương thức getTaskResult.

DANGER

ℹ️ Loại nhiệm vụ này yêu cầu bạn phải có proxy riêng.

Được Hỗ Trợ

Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các trang web được bảo vệ bởi Cloudflare, bao gồm thách thức 5 giây, turnstile, captcha và các trang web khác với chế độ xác minh. Nhưng vì chế độ trang web có thể tùy chỉnh, nếu trang web của bạn không được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Mã xác minh Turnstile/Challenge là một cách thay thế khác để thay thế reCaptcha/hCaptcha. Chúng tôi tự động hỗ trợ tất cả các dạng con của nó:

 • turnstile
  • Thủ công
  • Không tương tác
  • Ẩn
 • challenge
  • 5s challenge
  • Turnstile không tương tác
  • hCaptcha không tương tác

Không cần chỉ định các dạng con trong cuộc gọi của bạn. Không cần cung cấp User-Agent tùy chỉnh riêng của bạn, chúng tôi sẽ bỏ qua tham số này.

LoạiGhi ChúTrạng thái
img.pngTurnstilestable

Loại nhiệm vụ type như sau:

 • AntiCloudflareTask Yêu cầu Proxy

Tạo Nhiệm Vụ

Tạo nhiệm vụ bằng cách sử dụng phương thức createTask.

Trong quá trình sử dụng Turnstile, chúng ta phải nhập websiteURL,websiteKey,proxy, các tham số khác là tùy chọn.

Cấu Trúc Đối Tượng Nhiệm Vụ

Thuộc tínhLoạiBắt BuộcMô Tả
typeStringRequiredAntiCloudflareTask
websiteURLStringRequiredĐịa chỉ của trang web mục tiêu.
websiteKeyStringRequiredKhóa trang web Turnstile.
proxyStringRequiredHọc cách sử dụng proxy

Ví dụ yêu cầu

txt
POST https://api.capsolver.com/createTask
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json
json
{
 "clientKey": "YOUR_API_KEY",
 "task": {
  "type": "AntiCloudflareTask",
  "websiteURL": "https://www.yourwebsite.com",
  "websiteKey": "0x4AAAAAAABS7vwvV6VFfMcD",
  "proxy": "socks5:158.120.100.23:334:user:pass"
 }
}

Ví dụ Phản hồi

json
{
 "errorId": 0,
 "status": "idle",
 // Ghi lại taskId
 "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Nhận Kết Quả

Sử dụng phương thức getTaskResult để nhận kết quả nhận diện

Tùy thuộc vào tải hệ thống, bạn sẽ nhận được kết quả trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 20 giây

Ví dụ yêu cầu

txt
POST https://api.capsolver.com/getTaskResult
Host: api.capsolver.com
Content-Type: application/json
json
{
 "clientKey": "YOUR_API_KEY",
 "taskId": "61138bb6-19fb-11ec-a9c8-0242ac110006"
}

Ví dụ Phản hồi

json
{
 "errorId": 0,
 "errorCode": null,
 "errorDescription": null,
 "solution": {
  "token": "0.mF74FV8wEufAWOdvOak_xFaVy3lqIDel7SwNhw3GgpICSWwTjYfrQB8mRT1dAJJBEoP7N1sESdp6WH9cTS1T0catWLecG3ayNcjwxVtr3hWfS-dmcBGRTx4xYwI64sAVboYGpIyuDBeMIRC3W8dK35v1nDism9xa595Da5VlXKM7hk7pIXg69lodfiftasIkyD_KUGkxBwxvrmz7dBo10-Y5zvro9hD4QKRjOx7DYj9sumnkyYCDx0m4ImDIIkNswfVTWI2V22wlnpHdvMgdtKYgOIIAU28y9gtdrdDkpkH0GHcDyd15sxQGd9VjwhGZA_mpusUKMsEoGgst2rJ3zA.UWfZupqLlGvlATkPo3wdaw.38d55cd0163610d8ce8c42fcff7b62d8981495cc1afacbb2f14e5a23682a4e13",
  "type": "turnstile",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x

64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36"
 },
 "status": "ready"
}

Sử Dụng Yêu Cầu SDK

python
# pip install --upgrade capsolver
# export CAPSOLVER_API_KEY='...'

import capsolver

# capsolver.api_key = "..."
solution = capsolver.solve({
  "type": "AntiCloudflareTask",
  "websiteURL": "https://www.yourwebsite.com",
  "websiteKey": "0x4AAAAAAABS7vwvV6VFfMcD",
})
go
package main

import (
	"fmt"
	capsolver_go "github.com/capsolver/capsolver-go"
	"log"
)

func main() {
	// Đầu tiên, bạn cần cài đặt sdk
	//go get github.com/capsolver/capsolver-go
	//export CAPSOLVER_API_KEY='...' hoặc
	//capSolver := CapSolver{ApiKey:"..."}

	capSolver := capsolver_go.CapSolver{}
	solution, err := capSolver.Solve(map[string]any{
		"type":    "AntiCloudflareTask",
		"websiteURL": "https://www.yourwebsite.com",
		"websiteKey": "0x4AAAAAAABS7vwvV6VFfMcD",
	})
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
		return
	}
	fmt.Println(solution)
}